Zamów Online

Wynajem od
Wynajem do:
Odwołania

Serwis:

co tydzieńco 2 tygodnieco 3 tygodnieco 4 tygodnieinny

Wyposażenie dodatkowe:

brakumywalka
Cena Indywidualna.
Szczegóły ustalamy po naszym oddzwonieniu bądź kontakcie mailowym .
Odpowiadamy na każde zapytanie.

Dodatkowe informacje:

1. Najemca wskazuje miejsce ustawienia toalety i oświadcza, iż dokonał wszelkich uzgodnień i uzyskał wszelkie wymagane w tym celu zezwolenia.

2. Najemca zobowiązuje się zapewnić dojazd do toalety dla samochodu asenizacyjnego celem wykonywania obsługi serwisowej. Brak możliwości wykonania obsługi toalety z powodu braku dojazdu do niej nie zwalnia Najemcy z zapłaty za wykonanie obsługi serwisowej.

3. Najemca będzie wykorzystywał sprzęt zgodnie z przeznaczeniem ponosząc za Niego pełną odpowiedzialność.

4. Najemca ponosi finansową odpowiedzialność za zniszczenie wynajmowanego sprzętu wynikające z nieprawidłowego użytkowania. W przypadku zniszczenia ;kradzieży, Najemca niezwłocznie poinformuję Wynajmującego i właściwe organy ścigania. Najemca uiści na rzecz Wynajmującego czynsz i koszty obsługi za miesiąc, w którym doszło do zniszczenia lub kradzieży toalety.

5. Wynajmujący zobowiązuję się do wykonywania usługi serwisowej z częstotliwością wg umowy.

6. Rozwiązanie umowy w innym terminie może nastąpić z 2 tygodniowym wypowiedzeniem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku gdy toaleta przenośna zostanie odebrana po wykonanej według harmonogramu w danym miesiącu usłudze serwisowej doliczona będzie opłata jak za serwis dodatkowy.

7. Każdorazowa zmiana lokalizacji toalet dokonywana jest wyłącznie przez Wynajmującego na wniosek Najemcy (list, sms, e – mail)/ tel. 601 39 39 39 biuro@wclejek.pl.
Zabranie kabiny nastąpi w przeciągu 3 dni od momentu zgłoszenia zabrania.

8. W przypadku miesięcznej zaległości w regulowaniu opłaty z tytułu niniejszej umowy, Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego jej rozwiązania./ odebrania sprzętu.

9. Najemca oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktury VAT i upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

10. W przypadku sporu w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy wszelkie roszczenia będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Warszawie.


Wysłanie formularza oznacza zgodę na powyższe warunki i przetwarzanie danych do celów naszej firmy